Košík
Platba

’Ruházati visszaküldő adatlap’ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BioTech USA Kft., mint adatkezelő a BioTechUSA márkájú, https://shop.biotechusa.hu/ weboldalon vásárolt ruházati termékek visszaküldése érdekében kezeli az adatkezelési tájékoztató szerint megadott személyes adatokat a szükséges mértékben és időtartamig. A BioTech USA Kft. csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel a ruházati termékek visszaküldésének megszervezése céljából, illetve a vételár visszatérítése érdekében.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

1. Adatkezelő adatai:

BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: info@biotechusa.com)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu

2. Kezelt adatok köre:

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, rendelési szám, visszaküldött termék cikkszáma, rendelés időpontja, bankszámlaszám, csomagfelvételi cím, megjegyzésben megadott egyéb adatok

A kérdés elküldése során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

3. Adatkezelés célja 

A BioTechUSA márkájú, https://shop.biotechusa.hu/ weboldalon vásárolt ruházati termékek visszaküldésének megszervezése és lebonyolítása, továbbá a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés)

4. Az adatkezelés időtartama:

A Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

5. Adatfeldolgozók:

1. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén tartja karban.

Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)

2. Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)

Az adatfeldolgozó cég adatai: Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cégjegyzékszám: 01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu)

3. A kommunikációs felület szolgáltatójaként Adatkezelő a Zendesk Inc. szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozó cég adatai: Zendesk Inc. (címe: 1019 Market St., San Francisco, California, USA 94103-1612).

4. A kommunikációs felület megfelelő működtetéséhez Adatkezelő a SendGrid Inc. szolgáltatásait veszi igénybe.

Az adatfeldolgozó cég adatai: SendGrid Inc. (címe: 1801 California Street Suite 500 Boulder, CO 80202 United States).

6. Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-e) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.

a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult vagy arra, hogy a kezelt személyes adataidat elektronikus formában elkérd az Adatkezelőtől.

b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.

d) Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

e) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.

 

8. Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06 1 391 1400 Fax: 06 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

 

9. Adatkezelő elérhetőségei:

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet.

Hatályos: 2022.07.18. napjától

BioTech USA Kft.