Košík
Platba

Adatkezelési tájékoztató termékértékeléshez

Hatályos: 2022.07.06. napjától 

 

BioTech USA Kft., mint Adatkezelő kezeli a shop.biotechusa.hu felületen értékelést leadó személyek személyes adatait. A termékértékeléshez kapcsolódó adatkezeléshez önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod. A BioTech USA Kft. mint adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel a termékértékelés biztosítása céljából. 

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

  

 1. Adatkezelő adatai:  

BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu

 1. Kezelt adatok köre:  

Kezelt adatok: név, e-mail cím, értékelésben megadott személyes adatok

Az értékelés során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget. 

A termékértékelés kapcsán kezelt személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni.

 1. Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a megvásárolt termékekhez kapcsolódó vásárlói vélemények nyilvánosságának biztosítása. A webshopon regisztrált vásárlók véleményeinek megjelölése „ellenőrzött vásárlásként”.

 1. Az adatkezelés időtartama:  

Adatkezelő az értékelés leadó vásárlók személyes adatai a hozzájárulás visszavonásáig, illetve  a webshop működésének végéig kezeli.

 1. Adatfeldolgozók:  
 1. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén tartja karban. 

Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com) 

 1. Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják.  

Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu) 

Az adatfeldolgozó cég adatai: Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cégjegyzékszám: 01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu) 

 1. Az Adatkezelő a termékértékelés hátterének biztosítására adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Antavo Ltd. (székhely: 9th floor, 107 Cheapside, London EC2V 6DN, United Kingdom; Cégjegyzékszám: 8046168; Adószám: GB137725793; weblap: https://www.antavo.com/).

 

 1. Adatkezelés jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti. 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-e) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.

 1. a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult vagy arra, hogy a rólad a nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható formában elkérd az Adatkezelőtől.
 2. b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 3. c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.
 4. d) Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
 5. e) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.
 1. Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog: 

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400 
Fax: 06 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu  

Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

 

 1. Adatkezelő elérhetőségei:  

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet.